Nansei Kogyo,Ltd.
93 Maezato,Ishigaki City,Okinawa.
Phone.09808-2-2716 Fax.09808-2-6469
info@nansei-kogyo.com